Zarząd
Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o.
32-650 Kęty, ul. Błonie 17


ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


O w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia poniższe wymagania:

I. Wymagania niezbędne – w zakresie wykształcenia spełnienie jednego z n/w warunków:

 1. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – studia magisterskie lub zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe; preferowany kierunek: rachunkowość lub finanse oraz minimum 4 – letnią praktykę w księgowości i finansach,
 2. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne oraz co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości i finansach,
 3. Posiada certyfikat lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów, na podstawie odrębnych przepisów.

 

II. Wymagania dodatkowe

 1. Posiada minimum 2–letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego, Z-cy Głównego Księgowego lub innym stanowisku kierowniczym, w dziale finansowo – księgowym.
 2. Posiada teoretyczną i praktyczną znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych oraz znajomość bieżących przepisów podatkowych.
 3. Posiada umiejętność m.in. opracowywania planów gospodarczo finansowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych,
 4. Posiada znajomość funkcjonowania spółek prawa handlowego, z uwzględnieniem zagadnień finansowo – prawnych warunkujących funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, o charakterze użyteczności publicznej,
 5. Posiada dobrą znajomość programu finansowo – księgowego „Optima" oraz standardowych aplikacji Windows, m.in. Word i Excel,

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys ( CV )
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadające kwalifikacje.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia ).
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnieniu na stanowisku Głównego Księgowego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( DZ.U. z 2018r. poz.1000 ).

 

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 09 listopada 2018r. w siedzibie Spółki ( sekretariat ), 32 -650 Kęty, ul Błonie 17 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.


V. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej:

Procedura rekrutacyjna obejmuje: analizę dokumentów aplikacyjnych kandydatów oraz rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami, dotyczącą doświadczenia zawodowego i wiedzy kandydata, niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Brak powiadomienia będzie równoznaczny z nieskorzystaniem z oferty danego kandydata.
Szczegółowe informacje dotyczące Spółki, znajdują się na stronie internetowej : www.mzk–kety.bls.pl


Kęty, 17.10.2018r.

Zarząd MZK sp. z o.o. w Kętach

 

Wytwarzający: Andrzej Socha
Udostępniający: 2018-10-17 12:19:01 przez Katarzyna Niemczyk